นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เพื่อจัดการข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องกำหนดหลักเกณฑ์และระบบการจัดการ รวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่ยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง และต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับ มาจากความยินยอมของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ("บุคคล")เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ รวมทั้งการประกาศข้อมูลที่จำเป็นในหน้าเว็บของบริษัทฯ จดหมายตรง แผ่นพับ โฆษณา หรือวิธีการที่คล้ายกัน ("สื่อเพื่อการประกาศ") ถ้าบริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็ก

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในการประกาศผ่านสื่อ ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การเก็บข้อมูลจะดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เท่านั้น ขณะที่ทำการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคล (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ) จะไม่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

3. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

  1. บุคคลยินยอมให้มีการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอ
  2. มีข้อกฎหมาย หรือคำสั่ง ฯลฯ ของผู้มีอำนาจรัฐ ให้เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล
  3. บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกายสุขภาพ ทรัพย์สิน ฯลฯ ของบุคคลหรือสาธารณะ
  4. บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้รับเหมาช่วงมีข้อตกลงกับบริษัทฯ ในการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ภายในขอบเขตเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน
  5. บริษัทฯ เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับตัวแทน ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานบัญชี หรือผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง
  6. ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลในฐานะข้อมูลทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถระบุตัวลูกค้าได้

4. การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบเที่กำหนดขึ้น และจะดำเนินการเพื่อป้องกันการสูญหาย ถูกทำลาย การดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรั่วไหล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับรองความปลอดภัย บริษัทฯ จะใช้การเข้ารหัส โดยใช้ Secure Socket Layer (SSL)หรือรูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่ใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันการลักลอบขโมยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

5. คำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าบุคคลขอให้เปิดเผย ปรับเปลี่ยน ลบทิ้ง ยุติการใช้งาน ฯลฯ ข้อมูลส่วนตัวของเขาหรือเธอ ("การเปิดเผยข้อมูล และอื่นๆ) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของบริษัทฯ ภายหลังจากบุคคลผู้ร้องขอได้นำหลักฐานทางราชการมายืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดทราบว่า การลบทิ้ง ยกเลิกการใช้งาน ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอ อาจส่งผลให้ไม่ได้รับบริการบางประเภท หรือสูญเสียสมาชิกสภาพ และจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และอื่นๆ

6. การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง ตามที่ระบุไว้ในสื่อสำหรับประกาศเกี่ยวกับการขอหรือสอบถามวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ด้านล่าง ในกรณีนี้ การดำเนินงานจะใช้เวลานานกว่าการติดต่อผู้รับเรื่องโดยตรง

7. ข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์อื่นๆ

8. พัฒนาการตอบสนองตามคำขออย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ปรับปรุงการตอบสนองตามคำขอ ด้วยการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสถานภาพที่ดีของบริษัทฯ