Warunki Korzystania

1. Zakres obowiązywania

 1. 1.1.Poniższe Warunki Korzystania obowiązują w odniesieniu do korzystania z treści i funkcji dostępnych na obsługiwanej przez EPOCH Traumwiesen GmbH (dalej „EPOCH“) stronie internetowej http://www.aquabeads.pl (dalej „portal“) i regulują stosunki z danym użytkownikiem. Z tego względu korzystanie z portalu podlega niniejszym Warunkom Korzystania.
 2. 1.3.EPOCH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Korzystania w każdym czasie i uzależnienia dalszego korzystania z portalu od zgody na zmienione Warunki Korzystania.

2. Prawa autorskie

 1. 2.1.Niniejszy portal zawiera grafiki, zdjęcia, animacje, układy stron, szablony, teksty, czcionki, narzędzia programowe, aplikacje do gier i inne informacje (dalej zwane „treściami“).
 2. 2.2.Treści udostępniane na niniejszym portalu są chronioną prawem autorskim własnością EPOCH lub chronioną prawem autorskim własnością osób trzecich, od których firma EPOCH uzyskała licencję do takiej własności. Wszystkie prawa do niniejszej strony i jej treści są zastrzeżone na całym świecie.
 3. 2.3.EPOCH udostępnia te treści nieodpłatnie i wyłącznie do własnych, niekomercyjnych celów użytkownika pod warunkiem, że nie zostaną usunięte żadne adnotacje o prawach autorskich lub inne oznaczenia, a treści nie zostaną przetworzone lub zmienione w inny sposób. Każde skorzystanie z treści portalu do użytku komercyjnego lub publicznego, w szczególności poprzez włączenie do obcych prezentacji internetowych, np. poprzez umieszczenie hiperlinku w ramce, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy EPOCH.

3. Treści i funkcje

 1. 3.1.Treści dostępne na portalu zostały stworzone lub sprawdzone redakcyjnie z przestrzeganiem przyjętych w branży miar staranności. Firma EPOCH nie odpowiada za aktualność, prawdziwość treści i/lub kompletność, ani za indywidualną przydatność treści.
 2. 3.2.EPOCH zastrzega sobie możliwość całkowitej lub częściowej zmiany, zakończenia lub usunięcia treści i funkcji w każdym czasie i/lub całkowitego wstrzymania obsługi portalu w każdym czasie.
 3. 3.3.EPOCH nie przejmuje odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, do których użytkownik może dotrzeć poprzez hiperlinki z oferty portalu. Dotyczy to obcych ofert, na których treść EPOCH nie ma wpływu. Te hiperlinki są usługą serwisową. EPOCH nie odpowiada jednak za treści.

5. Rękojmia

 1. 5.1.Niniejszy portal i jego treść są udostępniane „takie jakie są“, bez jakiejkolwiek gwarancji np. w odniesieniu do przydatności do określonego celu lub braku naruszeń prawa. Pod pewnymi warunkami na niniejszym portalu zamieszczane są odniesienia lub linki do produktów lub usług niezależnych firm.
 2. 5.2.Korzystanie z usług portalu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik wyłącznie sam odpowiada za szkody, w szczególności szkody w swoim systemie komputerowym lub za utratę danych, które zostały spowodowane pobieraniem danych i treści za pośrednictwem naszej strony lub korzystaniem z aplikacji do gier lub innych usług.
 3. 5.3.EPOCH nie przejmuje rękojmi za oferowane usługi z wyjątkiem podstępnie przemilczanych wad lub błędów. W szczególności EPOCH nie udziela rękojmi na to, że usługi spełnią oczekiwania użytkownika, portal stale będzie działał bez przerw i bezbłędnie, będzie zawsze dostępny lub będzie dokonywany bezpieczny transfer danych lub usług. EPOCH nie przejmuje także rękojmi za zdarzenia, które wynikną z korzystania z usług lub za prawdziwość, kompletność lub aktualność informacji lub usług wywołanych za pośrednictwem portalu. Nadto EPOCH nie przejmuje żadnej rękojmi za produkty lub usługi, które będą używane, nabywane, wywoływane, pobierane lub zapisywane za pośrednictwem portalu.

6. Odpowiedzialność

 1. 6.1.EPOCH odpowiada za portal na podstawie przepisów prawa z zastrzeżeniem poniższych regulacji.
 2. 6.2.EPOCH nie przejmuje odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie powstaną w wyniku korzystania z portalu, bez względu na podstawę prawną, chyba że są one wynikiem rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego lub naruszenia ważnych obowiązków umownych. Nadto firma EPOCH w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialna za wszelkie szkody lub konsekwencje, które powstały w wyniku nieodpowiedniego lub nieuprawnionego korzystania z niniejszego portalu lub są z nim związane.
 3. 6.3.W przypadku odpowiedzialności na powyższych zasadach oraz odpowiedzialności bez zawinienia firma EPOCH odpowiada tylko za typową i przewidywalną szkodę. Wszelka odpowiedzialność za szkody pośrednie, szkody będące następstwem wad lub utracony zysk jest ponadto wykluczona, o ile EPOCH nie odpowiada na podstawie powyższego pkt. 6.1.
 4. 6.4.Ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku odpowiedzialności cywilnej na zasadzie ryzyka oraz za szkody dotyczące naruszenia życia, ciała lub zdrowia.
 5. 6.5.EPOCH nie przejmuje odpowiedzialności za możliwość dostępu do tego portalu oraz za jakość dostępu i sposób prezentacji. W szczególności EPOCH nie przejmuje odpowiedzialności za utratę lub niekompletne, opóźnione lub w inny sposób nieprawidłowe przekazywanie danych lub usług. Nadto firma EPOCH nie jest odpowiedzialna za treści osób trzecich, w szczególności za treści znajdujące się na stronach zewnętrznych, do których prowadzą linki z portalu.

7. Obowiązujące prawo

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek od tego wyboru prawa stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy w sprawie ochrony konsumentów kraju, w którym użytkownik ma swoje zwyczajowe miejsce pobytu.

8. Informacje na temat EPOCH

Firma: EPOCH Traumwiesen GmbH
Adres: Fürther Str. 27, 90429 Nürnberg
Siedziba: Norymberga
HRB: nr 27962 w Sądzie Rejonowym w Norymberdze

Zarząd: Willi Schiffner

Nr ident. podatku VAT: DE279326709
Tel. +49 (0) 911 – 528 808 50
Faks +49 (0) 911 – 528 808 60
E-mail: kontakt@epoch-traumwiesen.de

Stan: Listopad 2015

pagetop
Strona główna  |   Jak się bawić  |   Katalog  |   Szablony  |   Gra  |   Gdzie kupić  |   Filmy  |   Dla rodziców  |   Kontakt